Acta de l'Assemblea General Ordinària de la SCCOT

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

XXXIIè Congrés celebrat a Andorra, 29, 30 i 31 de maig 2019

31 de Maig de 2019 a el centre de congressos d’Andorra la Vella.
A les 12.30 hores, s´obre l´Assemblea General Ordinària de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT)  amb el següent Ordre del Dia:

 1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea XXXIè Congrés celebrat a Reus
 2. Informe del President
 3. Informe del Secretari
 4. Informe del Tresorer
 5. Informe del Vocal de la Revista de la Societat
 6. Informe del Vocal de Docència
 7. Informe del Vocal de Residents
 8. Propostes i elecció: Seu i Temes del XXXIV Congrés, any 2021
 9. Renovació parcial Junta de la Societat
 10. Premis de la  SCCOT
 11. Torn obert de paraules

Es demana un minut de silenci pels socis difunts del curs 18/19.

1. Aprovació de l’acta de  l’Assemblea XXIX Congrés celebrat a La Farga de l´Hospitalet

El Secretari de la societat, Alejandro Hernández Martínez, obre l´Assemblea preguntant als presents si han llegit l´acta de l´Assemblea General del 2018 tramesa per correu electrònic.
L´acta  s´aprova per unanimitat sense cap esmena.

2. Informe del president

ACTIVITAT CIENTÍFICA:

 1. El Dr. Torner i Pifarré com a President de la Societat fa un resum de l’activitat desenvolupada durant aquest any, continuat amb la línia iniciada durant els mandats anteriors i que alguns apartats seran explicats per diferents membres de la junta. Va agrair a tots el socis la participació tant a les sessions ordinàries com al curs de formació i en especial als ponents, discutidors i professors del curs de formació, la seva disponibilitat per col•laborar de forma desinteressada amb la junta fet que permet mantenir un nivell científic de gran qualitat.
 2. El president informa que la Societat va organitzar el tercer curs de simulació i avaluació de competències en la formació dels residents de cirurgia ortopèdica i traumatologia, coordinat per el Dr. Xavier Pelfort. El curs es va realitzar al 4D-Health innovation simulation Centre i va  tenir una gran acollida per part dels residents.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL:

 1. Com ha President va assistir a les Jornades dels Hospitals Comarcals de Catalunya organitzat per els Doctors F. Peris a la tardor del 2018 a Sta Coloma de Farners i per el doctor J. M.ª Mora a la primavera del 2019 a Terrasa.
 2. El President informa que assistirà al lliurament de premis de les societats, organitzat per l’acadèmia de ciències mèdiques al 21 Maig del 2019. Es realitzarà el lliurament dels premis al millor examen del curs de formació de residents i de la beca de ajudes a les tesis doctorals de la societat catalana de cirurgia ortopèdica i traumatologia.
 3. Al gener del 2019 va representar a la societat, en les jornades organitzades conjuntament amb la medicina primària.
 4. També, informà que va a participar en la creació de un grup de treball per la reordenació de la cirurgia de raquis a Catalunya.

WEB I XARXES SOCIALS:

 1. El president va informar del funcionament de la nova web de la societat catalana de cirurgia ortopèdica i traumatologia. Com novetat se han penjat els consentiments informats en català.
 2. El president informa del funcionament del compte, que la societat manté en la xarxa social Twitter la cual compta amb 761 Seguidors - 194 mès -  i ha sigut administrada per la Dra. Montse Monfort.

AGRAÏMENTS:

 1. Posteriorment va fer referència al congres de Andorra, destacant la alta participació, la qualitat de les comunicacions i cartells presentats. Va felicitar públicament al Dr. Josep María Muñoz Vives – president del congrés - i a tot el comitè organitzador per la gran tasca realitzada.
 2. Va agrair a Torres Pardo la seva col•laboració en la organització del congrés.
 3. Va agrair a la industria la col•laboració que manté amb la SCCOT, que representa un gran suport per tots i permet concedir premis i ajuts, malgrat la delicada situació econòmica.
 4. Agrair als membres de la junta la feina feta durant aquest any, en especial als Drs. Llorenç Mateo, Nayana Joshi, Montse Monfort  i el Dr Lluis Puig, que finalitzen la seva tasca dins la Junta i donar la benvinguda als seus substituts.
 5. Finalment el president felicita i dona la benvinguda al nou president Dr. Joan Minguell Monyart.

3. Informe del secretari

 1. El secretari, Alejandro Hernández informa del nombre de socis de la SCCOT, que actualment és de 866. El moviment de socis fins Maig/2019 ha sigut 24 baixes i 44 altes.
  Continua sent la 7ª Societat en nombre de socis pel darrera de medicina familiar, pediatria, odontoestomatologia, urgències-emergències, medicina interna i anestesia.
 2. La informació de la Secretaria s´ha reafirmat mitjançant correu electrònic.
 3. En el marc del Curs de Formació Continuada (CFC) s´han fet 11 sessions ordinàries, 9 a la seu de l’Acadèmia, 1 a Tarragona a l´octubre.
 4. S’ha donat auspici a 6 cursos relacionats amb l’especialitat.

4. Informe del Tresorer

El Dr. Llorenç Mateu exposa:

 1. Durant el període comprés entre l’abril del 2018 i l’abril del 2019 la tresoreria de la SCCOT ha estat influenciada per:
 • Augment dels ingressos  per el augment de la quota de socis i per el augment dels diners del Congrés 2018. També hi ha hagut de  donacions (Curs 4D Health s’autofinança i en aquesta edició hi ha hagut un petit superàvit).
 • La despesa ha estat sobretot en formació ( beques i premis), la revista, la nova pàgina web i el 4D Health.
 • Al final de l’exercici tenim uns comptes sanejats i sense deutes amb un saldo final de +100.699,42 euros.
 1. El tresorer informa que  la nova normativa FENIN a partir del 2018 no ha suposat grans canvis des del punt de vista tresoreria en els ingressos del congrés i en l’assistència al Congrés. Caldria igualar els percentatges dels ingressos entre: procedents del congrés, donacions y quotes dels socis.
 2. El tresorer informa que les despeses fixes són: Les quotes de residents (5.618 €), les beques i premis (13.600 €), Revista digital (720 €), Curs 4D-Health (8.540 €), Pàgina web (2.395 €), Myorthoevidence (1.733 €) i Representació Junta (3.309 €). En global aproximadament 36.000 €/any.
 3. El tresorer informa que els ingressos han augmentat: Quotes socis (24.000 €) Congrés (35.000 €, Donacions (El 4D Health s’autofinança 10.500 €).

Periode 30 abril 2018 - 17 maig 2019

Ingressos:

 • Impagats: 122,4 €
 • Quotes socis: 24.199,20 €
 • Congressos: 34.904,62 €
 • Interessos: 0 €
 • Donacions: 11.100 €
 • Acces no soci: 0 €
 • Total: 70.326,22 €


Despeses:

 • Quotes residents: -5.618,36 €
 • Retorn rebuts: -777,6 €
 • Beques i premis: -13.600 €
 • Representacio Junta: -3.309,50 €
 • My Orthoevidence: -1.733,59 €
 • Varis: -28 €
 • Revista: 0€
 • 4D-Health: 0 €
 • Total: -36.003,65 €


- Diferencia ingressos/despeses: 34.322,57 €
- Saldo 29 abril 2018: 100.699,42 €
- Saldo 17 maig 2019: 133.524,21 €
- Saldo caixa COT 17 maig 2019: 1.497,78 €
- Saldo total 17 maig 2019: 135.021,99 €

5. Informe del vocal de la Revista

 1. El Dr. Alfred Rodríguez informa: S’ ha publicat un total de 3 números.
 2. S’informa que s’han enviat 250 correus a participants del congrés i s’han rebut només 4 respostes que han permès la confecció del numero de la revista. Hi ha una manca de interès per la no indexació.
 3. El vocal informa dels contactes amb la “Société Française de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie” per la participación anual en el congrés.
 4. El vocal invita a la publicació als participants en:
  • Taules rodones oficials del congrés
  • Resum de Tesis doctorals defensades
  • Articles retrospectius
  • Projectes de Recerca

Probablement caldria seguir buscat fórmules que permetessin o motivessin a més gent a visitar la web i a consultar la revista. La SCCOT ha de tenir en la seva revista un mirall on s’exposin les activitats científiques, tècniques, de recerca clínica i quirúrgica dels seus membres.

6. Informe del vocal de Docència

 1. La vocal de Docència Nayana Joshi, informa de la resolució de beques concedides del Curs de Formació Especialitzada en COT 2017-2018 (requeriment del 70% de l’assistència al curs i realització d’un examen tipus test de 45 preguntes). L’examen es va realitzar el 13 de desembre de 2018. En aquest curs, 8 residents amb > 65% respostes correctes. En total 8 residents van ser becats:
 • Estada: Unitat d’extremitat superior de l’Hospital CHU Strasburg-Prof Livernaux. França. MEDCOMTECH
 • Curs AO trauma avançat. DePUY-SYNTHES
 • Curs AO trauma avançat. DePUY-SYNTHES
 • Estada: Surgeon to surgeon: Vitòria amb el Dr Tobalina, Hospital Txagorritxu; Galdakano amb el Dr de los Mazos, Hospital Galdakano ZIMMER-BIOMET
 • Curs ortopèdia genoll i maluc Zimmer. Madrid. (3 dies). ZIMMER-BIOMET
 • Estada artroscòpia a mida (depenent any de residència),dies i dates a concretar. SMITH-NEPHEW
 • Estada de 3 dies (maluc i genoll de revisió)(dates a concretar) a Helios Endo Klinikum de Berlin-buch, amb el Prof Daniel Kendoff. WALDEMARLINK
 • Estada centre artroscòpia. ARTHREX

També agraeix a tots els ponents que han participat i han fet possible la realització d’aquest curs.

Per últim, informa que en el pròxim curs també serà necessari el 70% de l’assistència i la realització d’un examen tipus test de preguntes per poder optar a beca. Es recorda que aquest curs està dirigit a metges residents i especialistes en COT.

 1. Informa de l’acreditació dels curs de formació per la fundació institut interuniversitari Salut.
 2. Per últim, informa de la creació d’una base de dades de residents de COT de Catalunya. Actualment hi ha 45 tutors i 208 residents. El número total de places de residents COT a Catalunya l’any 2018 va ser 45.

7. Informe del vocal de Recerca i Innovació

 1. El vocal de Recerca Lluis Font, explica el funcionament de la plataforma Orthoevidence. 137 socis donats d’alta.
 2. Informa de la creació d’area privada per socis SCCOT en la nova web. Sol.licitut d’accés a través del web o mail secretari.
 3. Informa del impuls del registre català de recerca en COT. Es tracta d’una base de dades informàtica amb tots els estudis (en curs) en COT que s' estan realitzant a Catalunya.
 4. Les activitats per l’any 2019 seran la incorporació de més hospitals al RCRC i el impuls a la innovació.

8. Informe del vocal de Residents

 1. La vocal de residents Montse Monfort, informa sobre el darrer curs de formació especialitzada 2018/2019. Amb una assistència mitjana de 23 persones (al Gener un pic d´audiència de 31 residents). Superen el 70% d´assistència, 8 residents que opten a examen i per tant a les beques ofertes.
  El millor examen realitzat és el de Ana Rodríguez (Hospital de Vic).
 2. Informa del III curs de simulació i avaluació de competències en la formació de residents de COT (SACCOT 2019)
 3. El compte de Twitter de SCCOT @soccatcot, té ja uns 761 seguidors. Es fa divulgació d´articles d´ interès, Actualitat de la Societat i difusió de cursos i congressos.

9. Propostes i eleccions: seu i ponències del Congrés XXXII de l´any 2020

 1. Es van presentar una única proposta conjunta de seu pel Congrés del XXXIV de l´any 2021:
  • HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUA DE TERRASSA (Dr. Francesc Anglés Crespo).
   Els Drs. Francesc Anglés fa una breu presentació de la seva proposta que s’aprova per unanimitat.
 2. Els temes presentats a taules rodones pel Congrés 2021 van ser:
  • "MALUC JOVE”: DES DE L’ARTROSCÒPIA FINS L’ARTROPLÀSTIA
   Dr. Alfred Rodríguez (Hosp Univ. Sant Joan de Reu)
  • “APLICACIONS DE LA TECNOLOGÍA 3D EN COT”
   Dr. Ferrán Fillat, Dr. Pere Torner. Hosp (Univ. Parc Taulí)
  • “QUO VADIS PTG” PLATET FIXE/MÒBIL/MEDIAL PIVOT”
   Dr. Alfred Rodríguez (Hosp. Univ. Sant Joan de Reus)

Les 2 més votadas van ser:

 1. “MALUC JOVE”: DES DE L’ARTROSCÒPIA FINS L’ARTROPLÀSTIA
  Dr. Alfred Rodríguez (Hosp. Univ. Sant Joan de Reus)
 2. APLICACIONS DE LA TECNOLOGÍA 3D EN COT
  Dr. Ferrán Fillat, Dr. Pere Torner (Hosp. Univ. Parc Taulí)

10. Renovació parcial Junta: Vocal de Revista i Secretaria

 1. En aplicació dels articles 8è i 14è dels Estatuts de la nostra Societat, es va procedir a la Renovació Parcial de la Junta en els càrrecs de Tresorer, vicepresident, vocal de docència i vocal de residents.

Es presenten per als càrrecs:

 • Vicepresident: Dr. Francesc Pallisó
 • Tresorer: Dr. Sergi Sastre Solsona
 • Vocal Docéncia: Dr. Alex Santamaría
 • Vocal residents: Dra. Carla Carbonell

Tots han complert els tràmits previs d´oferiment a la Junta mitjançant carta i havia estat estudiat el cas a la darrera reunió. Tots son escollits per unanimitat.

Per tant, la nova Junta de la SCCOT queda constituïda pels següents representants:

 • President: Joan Minguell i Monyart
 • Vicepresident: Francesc Pallisó Folch
 • Secretari: Alejandro Hernández Martínez
 • Tresorer: Sergi Sastre Solsona
 • Vocal Docència: Alex Santamaría Fumas
 • Vocal Revista: Alfred Rodríguez Gangoso
 • Vocal de Recerca i Innovació: Lluis Font Vizcarra
 • Vocal Residents: Carla Carbonell Rosell
 • President sortint: Pere Torner Pifarré


11. Premis de la SCCOT i del Congrés

 1. Premi d´honor de la SCCOT a la trajectòria professional:
  • Josep Capdevila Baulenas
  • Josep Riba Ferret
  • Antoni Arcalis Arce
  • Rosend Ollot Font
  • Joan Valenti Ardanuy
  • Xavier Gallart Castany
  • Sebastia Garcia Ramiro
  • Joan Cebamanos Celma
  • Jaume Auleda Galvany
  • Ramon Oller I Campany
  • Santiago Suso Vergara
  • Alfons Fernandez Sabater
  • Xavier Alemany Gonzalez
  • Enric Caceres Palou
  • Ramón Viladot Perice

 2. Premi a l’Excel.lència professional:
  • Dr. Carles Villanueva Leal
  • Dr. Carles Torrent Canovas
  • Dr. Marc García Elias
    
 3. Premi Beca d’ajuda a la publicació d’un treball (1.000 €)
  • "Diabetic ankle fracture complications: a meta-analysis".
   Laia López-Capdevila (Hospital Moisés Broggi. Sant Joan Despi)
   (AOFAS Annual Meeting 2019. Chicago 12-15 Septembre 2019. Congres Americà de Cirurgia Peu i Turmell - Congres internacional)

 4. Premi Dr. Josep Trueta Investigació 2018 (8.000 €)
  • "Estudi experimental de la influència de l’addició d’anestèsics locals sobre les propietats mecàniques del ciment ossi de PMMA".
   Montse Monfort Mira (Hospital Parc Taulí)

 5. Ajudes Tesi Doctoral 2019 (1.500 €)
  • "Estudi preclinic sobre la revitalització d’al.loempelts ossis mitjançant l’us d’un biovidre nanoparticulat de fosfat càlcic embegut en fibra d’àcid polylactic. Model animal en rata".
   Matias Vicente Goma-Camps

   "Infeccions periprotésiques de maluc I genoll tractades amb recanvi en dos temps. Subanàlisis poblacional de pacients amb cultius positius al segon temps i de recanvis no finalitzats".
   Sebastia Corró Ramis

 6. Borses de viatge 2018 (2.000 € Centre internacional - 1.500 € Centre Nacional)
  • Jorge Amestoy Ramos
   (Unidad de Hombro y Codo. Hospital Universitario de La Paz. Madrid) 1.500 €
  • Francesc Goñalons Giol
   Consorci Sanitari de Tarrasa (University Coventry and Warwickshire Trust Hospital) 2.000 €
  • Roger Rojas Sayol
   (Hospital de la Santa Creu I Sant Pau - Massachussets General Hospital) 2.000 €
   Eduard Ramírez Vermejo (Hospital de la Santa Creu I Sant Pau - Centre Hospitalier de Versailles) 2.000 €

 7.  Premi al la millor tesi doctoral finalitzada (1.000 €)

  • "Análisis de la revascularización de injertos estructurales masivos de hueso criopreservado mediante periostio vascularizado en modelo de conejo"
   Dr. David Barategui Fernández

 8. Premi al millor article cientific 2018/19 (1.000 €)
  • "The presence of patellar tendinopathy in the bone-patellar tendon-bone autograft may increase the risk of anterior cruciate ligament graft failure".
   (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019 Mar;27(3):766-772)
   Eduard Alentorn-Geli


En el transcurs del Congrés s’atorgaran els següents premis:

 • Millor Comunicació Oral (1.500 €)
  "Anàlisi de la dependència en població geriàtrica com a factor pronòstic després de partir fractura de maluc".
  Javier García Alba (Hospital Universitari Sant Joan. Reus)

 • Millor Cartell Científic (1.500 €)
  "Luxació glenohumeral posterior amb lesió de Hill-Sachs inversa: ús de la Impressió 3D en el disseny del empelt osteocondral".
  Montserrat Montfort (Hospital Universitari Parc Taulí)

 • Millor Cas Clinic Residents (1.500 €)
  1.er Premi 700 €. "Impressió 3D en titani d’astràgal fet a mida pel tractament d’una infecció crònica de turmell". Dr. Daniel Grau (Hospital Universitari Mútua de Tarrasa).
  2.º Premi 500 €. "Resecció en bloc multinivell de condrosarcoma mesenquimal amb compressió medul·lar i reconstrucció de la caixa toràcica en pacient pediàtric". Dr. Eric Montserrat Rodríguez (Hospital Universitari Vall d´Hebron)
  3.er Premi 300 €. "Tractament de defecte segmentari de fèmur distal mitjançant tècnica reconstructiva shortening-lengthening". Dra. María Jurado (Hospital Universitari Vall d´Hebron)


12. Torn obert de paraules

 1. El Dr. Xavier Pelfort felicita a la junta directiva de la SCCOT i als organitzadors del congrés per el èxit del mateix.
 2. El Dr. Suso Vergara felicita a la junta directiva de la SCCOT per la creació dels premis de honor i excel.lència como reconeixement dels socis .
 3. El Dr. David Barastegui proposa la creació de un grup de estudi centrat en el tractament artroscop".


Dr. Alejandro Hernández
Secretari
Dr. Pere Torner i Pifarrer
President