Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Convocatories beques i premis 2020

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

2. Beques d'ajut per tesis doctorals

Bases de la convocatòria

PRIMERA. Objecte de la convocatòria
La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 2 beques d’ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals, i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).

SEGONA. Requisits dels sol·licitants

Per optar a aquestes baques els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

  1. Ser membre de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb una antiguitat superior a un any en el moment de presentar la sol·licitud.
  2. Tenir inscrit un projecte de tesi doctoral en qualsevol universitat catalana.
  3. Realitzar la lectura de la Tesi durant el curs 2019-2020 (Juny 2019- Juliol 2020).
  4. La finalitat de l'ajut ha de ser exclusivament per sufragar les despeses en la realització de la tesi doctoral.

TERCERA. Formalització de les sol·licituds i terminis de presentació
La sol·licitud i la documentació s’enviaran per correu electrònic al secretari de la Societat (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) abans del 17 d´abril de 2020.

QUARTA. Documentació a presentar
Els candidats hauran de presentar la següent documentació:

1. Carta dirigida a la Junta Directiva de la SCCOT sol·licitant l'ajut.
2. Document en el que consti:

  • Títol de la tesis.
  • Doctorand.
  • Director.
  • Data de lectura prevista, si es coneix.
  • Universitat on està inscrita.

3. Carta del Director de la Tesis certificant la veracitat de les dades enviades.
4. Resum del projecte de tesis doctoral.
5. Fotocòpia del D.N.I.

En cas que la documentació aportada no reuneixi totes les dades que s’exigeixen en aquestes bases, es demanarà a l’interessat que, en el termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi el document corresponent, amb l’advertiment que, en cas de no ferho així, s’arxivarà la seva sol·licitud sense més tràmits.

Les dades i la informació subministrades pel candidat a la beca tenen caràcter confidencial i queda, així, garantida, la més absoluta discreció i reserva de les esmentades dades.

CINQUENA. Dotació
Les ajudes consisteixen en una quantitat fixa de 1.500 euros. L’import de la beca s’abonarà mitjançant xec nominatiu a nom de l'interessat un cop realitzada la lectura de la tesi. Per poder rebre l’ajut el doctorand haurà de remetre a la societat la certificació de data de lectura.

SISENA. Resolució de les sol·licituds
Les sol·licituds rebudes seran valorades per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia durant el mes d’abril de 2020.

En cas de que el número de sol·licituds fos superior al número d’ajudes previstes, la junta directiva decidirà en funció de cada sol·licitud i resoldrà la concessió de les beques o estudiarà la possible ampliació del nombre d'ajuts.

La resolució es farà pública a l’Assemblea de la Societat al Congrés del mes de maig de 2020. Es donarà document acreditatiu de la concessió de la beca.

SETENA. Compatibilitat amb altres ajudes
Les ajudes concedides en virtut d’aquestes bases, seran compatibles amb qualssevol altres ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat, sempre que el total de les ajudes percebudes no superi el cost de l’activitat objecte de les ajudes rebudes.

VUITENA. Difusió i pub
L'adjudicatari de la beca estarà obligat a publicar un resum de la tesi a la revista de la SCCOT i a fer una presentació de la mateixa durant una de les sessions ordinàries de l’acadèmia.

Tant en la tesi doctoral com en la publicació dels resultats que siguin conseqüència del gaudi d’aquestes beques, s’haurà de fer constar explícitament la col·laboració de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

NOVENA. Control i seguiment
L’acceptació de la beca per part del beneficiari comportarà l’acceptació de totes i cadascuna de les bases d’aquesta convocatòria.

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia es reserva el dret d’inspecció, seguiment i control de compliment de les seves obligacions per part del perceptor de la beca.

En cas d’incompliment de les condicions de la beca, l'adjudicatari haurà de tornar l’import íntegre de l’ajuda, amb l’aplicació dels interessos corresponents. En aquest cas la SCCOT es reservarà el dret de no concedir més tipus d’ajuts o de beques al beneficiari.