Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Convocatories beques i premis 2020

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

3. Beca Dr. Josep Trueta de recerca

Bases de la convocatòria

PRIMERA. Objecte de la convocatòria
La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) convoca una beca d'ajut a la recerca amb l’objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

SEGONA. Àrees i línies temàtiques
Les àrees i línies temàtiques sobre les quals hauran de versar els projectes de recerca tindran relació amb la cirurgia ortopèdica i traumatologia tant en l`àmbit clínic com en el de les ciències bàsiques i experimentals.

TERCERA. Requisits dels sol-licitants
Les beques d'ajut a la recerca estan dirigides a metges per desenvolupar programes d’investigació en el marc d’universitats, hospitals, empreses o centres als que estiguin adscrits.

L’investigador ha d’estar inscrit i present en el congrés ja que haurà de fer la defensa pública del treball durant el congrés de la Societat.

L'investigador sol·licitant haurà de ser soci numerari de la SCCOT.

QUARTA. Àmbit
L'àmbit de la convocatòria és Catalunya.

CINQUENA. Documentació a presentar
Per optar a la beca d’ajut, els interessats hauran de remetre la següent documentació:

 1. Carta dirigida a la junta directiva sol·licitant la beca d’investigació.
 2. Resum del Currículum Vitae amb fotografia recent del responsable i col·laboradors.
 3. Memòria del projecte d'investigació. L'estructura recomanada s'ha de realitzar amb font Arial a mida 12 punts, incloent un pressupost detallat, cronograma de les activitats i tasques a desenvolupar per cada un dels membres del grup. El text tindrà una extensió màxima de 25 pàgines.
 4. Si el treball s’ha de portar a terme en el marc d'una universitat, hospital, empresa o institut de recerca al qual el sol·licitant estigui adscrit, es requereix una carta de presentació del centre en què constin les circumstàncies de l'adscripció del sol·licitant.
 5. Si el sol·licitant està en possessió de qualsevol altre tipus de beca o ajut econòmic, ha d'indicar la institució que la concedeix, el motiu i la quantia de la mateixa.
 6. Certificació de la Comissió d'Ètica del centre en què es realitzarà la recerca o documentació que acrediti que no es precisa.
 7. Les sol·licituds i la documentació presentades per a aquesta convocatòria que no hagin obtingut ajuts seran destruïdes al mes de fer-se pública la decisió.

SISENA. Dotació
L'ajut serà atorgat al responsable del projecte. La dotació econòmica ascendirà a una quantitat global de 10.000 euros. La durada de l'ajut serà d'un any natural des de la data de la seva acceptació i formalització. L' import es distribuirà durant la realització de la recerca de la següent manera: 20% a la signatura d'acceptació, el 40% el vuitè mes, i el 40% restant, al lliurament de la memòria final, tot això sotmès a la normativa fiscal espanyola vigent. Tots els pagaments, a excepció del primer, s’efectuaran al presentar la corresponent memòria de seguiment a la Junta directiva. Quan sigui necessari per las circumstàncies i la dimensió del projecte, aquest es podrà perllongar un màxim d'un any, prèvia autorització de la SCCOT, però sense dotació econòmica.

SETENA. Compatibilitat amb altres ajudes
Les ajudes concedides en virtut d’ aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altre ajuda econòmica per a la mateixa finalitat, sempre que el total de les ajudes percebudes no superi el cost de l’ activitat que finança.

VUITENA. Resolució de les sol-lici
L’avaluació inicial dels projectes de recerca que es presentin i la concessió dels ajuts a la recerca, serà realitzada per la Junta, podent comptar amb l`assessorament dels especialistes que consideri oportú. En aquesta avaluació es tindran en compte l’experiència del sol·licitant en el tema, la seva qualitat científico-tècnica, la viabilitat i aplicabilitat social i la qualitat de la presentació realitzada durant el congrés de la Societat.

Si una proposta tingués relació directa o indirecta amb un membre de la Junta, aquest no participaria en el procés d’avaluació.

Les decisions del comitè de valoració seran inapel·lables i, la SCCOT podrà declarar deserta la concessió de la beca, quan els projectes proposats no arribin al nivell requerit.

La decisió de la convocatòria es farà pública a la junta ordinària de la SCCOT que es celebra durant el seu congrés anual. Així mateix es comunicarà a tots els sol·licitants i es difondrà a la pàgina web i, si s’escau, a través d’altres mitjans de comunicació.

El premi es donarà al final del congrés.

NOVENA. Difusió i publicitat
El receptor de la beca haurà de presentar un resum dels resultats preliminars en el proper congrés de la Societat així com un resum del treball a mode d'article, que s'adequarà a les normes d'edició de la revista de la SCCOT, un cop finalitzat.

Si algun dels treballs fos objecte de tesis doctoral, la SCCOT respectarà els terminis establerts per la presentació i defensa de la mateixa abans de procedir a la seva publicació. L’autor es lliure de publicar el treball en revistes especialitzades, fent constar la seva realització sota els auspicis de la SCCOT.

DESENA. Formalització de les sol-licituds i terminis de presentació
La documentació a què fa referència la base cinquena, s’haurà de remetre ABANS DEL DIA 17 d´ABRIL 2020 en una de les dos formes següents:

 1. Mitjançant correu electrònic al secretari de la Societat (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).
 2. Correu ordinari dirigit a:

  President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  "Beca d'ajut a la recerca"
  Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
  c/ Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona

ONZENA. Normes
Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels participants les normes establertes en les anteriors bases. En cas d’incompliment de les mateixes, la beca quedarà automàticament sense efecte, i s’haurà de restituir el rebut fins a aquest moment.