Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Convocatories beques i premis 2020

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

4. Borses de viatge per a estades a centres hospitalaris

Bases de la convocatòria

PRIMERA. Objecte de la convocatòria
La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 3 borses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l’estranger, i és dirigida a membres residents de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).

SEGONA. Requisits dels sol·licitants
Per optar a aquesta beca els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

 • Ser membre de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb una antiguitat superior a un any en el moment de fer la sol·licitud.
 • No haver gaudit d’una beca de viatge atorgada per la SCCOT els últims dos anys anteriors a aquesta convocatòria.
 • La finalitat de l'estada al centre hospitalari ha de ser exclusivament per motius formatius del sol·licitant.
 • La durada del viatge ha de ser d’un mes com a mínim en tots els casos, en el període comprès entre l’1 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021.
 • Assistència a un mínim del 50% de les sessions realitzades del Curs de Formació de la SCCOT.

TERCERA. Formalització de les sol·licituds i terminis de presentació
La sol·licitud i la documentació s’enviaran per correu electrònic al secretari de la Societat (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) ABANS DEL 17 d´BRIL DE 2020.

QUARTA. Documentació a presentar
Els candidats hauran de presentar la seguent documentació:

 • Carta dirigida a la Junta Directiva de la SCCOT sol·licitant l'ajut.
 • Justificació i objectius de l'estada al centre hospitalari.
 • Document acreditatiu d’acceptació per part centre on es realitzarà l’estada.
 • Carta del Cap de Servei i/o de la comissió de docència del centre (en cas que es tracti d’un resident) amb el permís corresponent per a realitzar l’estada.
 • Acreditació del coneixement de la llengua del país on es farà l’estada.
 • Fotocòpia del D.N.I

En cas que la documentació aportada no reuneixi totes les dades que s’exigeixen en aquestes bases, es demanarà a l’interessat que, en el termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi el document corresponent, amb l’advertiment que, en cas de no ferho així, s’arxivarà la seva sol·licitud sense més tràmits.

Les dades i la informació subministrades pel candidat a la beca tenen caràcter confidencial i queda, així, garantida, la més absoluta discreció i reserva de les esmentades dades.

CINQUENA. Dotació
Les ajudes consisteixen en una quantitat fixa de 1500 euros en el cas de que es sol·liciti per a un centre hospitalari espanyol de fora de Catalunya, i de 2000 euros en el cas que es sol·liciti per a un centre de l'estranger, destinats a les despeses del viatge segons el criteri del sol·licitant.

L’import de la borsa de viatge s’abonarà mitjançant xec nominatiu a nom de l'interessat en una sola partida els mesos següents a la resolució de la convocatòria. Aquest import estarà sotmès a les corresponents retencions fiscals i serà entregat a l’interessat una vegada firmat el corresponent rebut acreditatiu.

SISENA. Resolució de les sol·licituds
Les sol·licituds rebudes seran valorades per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia durant el mes d’abril de 2020.

La resolució es farà pública a l’Assemblea de la Societat al Congrés del mes de maig de 2020. Es donarà document acreditatiu de la concessió de la borsa de viatge.

SETENA. Compatibilitat amb altres ajudes
Les ajudes concedides en virtut d’aquestes bases, seran compatibles amb qualssevol altres ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat, sempre que el total de les ajudes percebudes no superi el cost de l’activitat objecte de les ajudes rebudes.

VUITENA. Difusió i publicitat
Al final del viatge, l'adjudicatari haurà de presentar obligatòriament un resum de l’activitat científica desenvolupada durant l’estada, el qual serà publicat a la revista de la SCCOT.

NOVENA. Control i seguiment
L’acceptació de la beca per part del beneficiari comportarà l’acceptació de totes i cadascuna de les bases d’aquesta convocatòria.

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia es reserva el dret d’inspecció, seguiment i control de compliment de les seves obligacions per part del perceptor de la borsa de viatge.

En cas d’incompliment de les condicions de la beca, l'adjudicatari haurà de tornar l’ import íntegre de l’ajuda, amb l’aplicació dels interessos corresponents. En aquest cas la SCCOT es reservarà el dret de no concedir més tipus d’ajuts o de beques al beneficiari.