Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Estatuts

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia


DENOMINACIÓ

Article 1er.

 1. La Societat es denomina "Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia".
 2. Està subjecte a les disposicions de la Llei de 7 de Juliol de 1997 i altres concordants.
 3. La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la que desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
 4. La durada de la societat serà indefinida.


OBJECTIUS

Article 2on.

 1. La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:
  1. Agrupar tots els especialistes i llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.
  2. Contribuir al millorament científic dels seus associats.
  3. Promoure el desenvolupament la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
  4. Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
  5. Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  6. Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
  7. Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.
 2. Per portar a terme aquests objectius, la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit funcional estatal i internacional.

Article 3er.

 1. Poden ésser admesos a la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia les persones que reuneixin els requisits previstos en l’article 31 d’aquests Estatuts.
 2. La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de l’associac


DOMICILI

Article 4rt.

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia té el domicili a Barcelona, a la seu de l’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I DE BALEARS, Passeig de la Bonanova, 51.