Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Estatuts

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia


ÀMBIT TERRITORIAL

Article 5è.

La Societat complirà els seus fins primordialment a Catalunya, i àmbits territorials de parla catalana.

La Societat podrà tenir Seccions Territorials a les Filials de l’ACMCB.


ÒRGANS DIRECTIUS I FORMA D’ADMINISTRACIÓ

Article 6è.

La Societat es regirà pels següents òrgans:

  1. L’Assemblea General.
  2. La Junta Directiva.

Article 7è.

L’Assemblea, òrgan suprem de l’associació, estarà constituïda per la totalitat dels socis. Podran ser ordinàries i extraordinàries.

Article 8è.

L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l’any a l’objecte d’aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també per a adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de l’aportació al sosteniment de les despeses de la societat, i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades, els projectes futurs, la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva, les propostes dels membres de l’Assemblea, i els precs dels associats que hi assisteixin.

Article 9è.

  1. L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d’anticipació, mitjançant escrit adreçat al domicili de cada soci, on es farà constar l'ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria.
  2. Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
  3. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin presents la meitat més un dels socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de presents.
  4. El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votació entre els assistents a l’Assemblea General.
  5. En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última Assemblea. Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.
  6. L’Assemblea General és l’òrgan competent per a elegir els membres que composaran la Junta Directiva, i podrà destituir-los en qualsevol moment, sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa de vots.