Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Estatuts

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia


Article 10è.

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vist i plau del President.

Article 11è.

L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 10% del total, amb inclusió de l’ordre del dia. En aquest cas, l’assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de la societat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts del assistents.

Article 12è.

La Junta Directiva estarà constituïda per:

 1. Un President
 2. Un vicepresident
 3. Un Secretari
 4. Un vicesecretari/Tresorer
 5. Dos Vocals
 6. Un vocal Representant dels Residents
 7. Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.
 8. Article 13è.

  1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els socis, amb al menys 12 mesos d’antiguitat a la societat, per majoria simple de vots dels socis concorrents a l’Assemblea General Ordinària.
  2. La votació, que pot ser secreta si ho demana algun membre, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. Aquesta, caldrà que determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació la Junta Directiva en farà una proposta que serà elegida per majoria simple. La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.
  3. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.