Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Estatuts

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia


Article 14è.

  1. Els càrrecs tindran una durada de dos anys amb només una possibilitat de reelecció consecutiva pel mateix càrrec.
  2. La renovació es farà per meitat cada any. En la primera renovació es renovarà el Vicepresident, el Secretari i el Vocal 2on. La segona renovació ho faran el President, el vicesecretari o Tresorer, el vocal 1er i el Vocal Representant dels Residents.

Article 15è.

La Junta Directiva es reunirà, cada vegada que la convoqui el seu President, qui haurà de fer-ho al menys un cop al semestre, per celebrar sessió ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

Article 16è.

Correspon a la Junta Directiva la programació i direcció de les activitats de la societat, la gestió administrativa de la societat i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea general el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.

Article 17è.

La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin d’administració o de disposició, tret dels d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles pels que necessitarà autorització de l’Assemblea de socis.

Article 18è.

El President de la Junta Directiva tindrà la representació legal de l’Associació, actuarà en el seu nom i executarà els acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta mateixa. Ordenarà la convocatòria de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

Article 19è.

El vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d’absència, malaltia o dimissió.

Article 20è.

El Secretari redactarà i signarà, juntament amb el President, les actes de les sessions dels òrgans de l’Associació, tindrà cura del corresponent Llibre d’Actes, així com del registre de socis. Convocarà, per ordre del President, les reunions de Junta i les Assemblees ordinària i extraordinària. Tindrà custòdia dels llibres, segells i documents de la societat.

Article 21è.

  1. El Vicesecretari o Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyents a la Societat, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirà la comptabilitat portant-ne un control escrit.
  2. Formalitzarà els Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

Article 22è.

Els vocals col·laboraran en les tasques que els encarregui el President.