Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Estatuts

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia


Article 23è.

  1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President.
  2. La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

Article 24è.

La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable el retre comptes a l’Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de la Societat.

Article 25è.

  1. La Societat podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’ACMCB, perquè en doni el seu vist-i-plau.
    Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la Societat i actuaran a l’empar de la Societat.
  2. La Societat podrà crear Seccions Territorials en el si de les Filials de l’ACMCB.

Article 26è.

El President i el Secretari de la Societat formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears , la qual es reunirà d’acord amb l’article 12è dels seus Estatuts.

Article 27è.

La Secretaria de l’ACMCB i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la Societat, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

Article 28è.

Les activitats científiques de la Societat seran comunicades a la Junta de Govern de l’ACMCB, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió.
Les Seccions Territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de la Societat perquè en tenir-ne coneixement les incloguin com a pròpies i en faci l’adequada difusió.
La secretaria de la Societat donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis per a la tramesa de publicacions i la correspondència general. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’ACMCB.

Article 29è.

Qualsevol proposta de modificació d’estatuts, i formació de Seccions, han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’ACMCB. Per a modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l’ordre del dia, i deixant a disposició dels socis des d’aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea General.