Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Estatuts

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia


ELS SOCIS

Article 30è.

El nombre de socis és il·limitat.

Article 31è.

Podrà ser soci de la Societat qualsevol persona que reuneixi els requisits següents:

 1. Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia o posseir títol universitari superior o diplomatura en alguna branca científica o professionalment relacionada amb la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 2. Ser membre de l’ACMCB com soci numerari o adjunt.
 3. Ser aprovat per la Junta Directiva de l’Associació.

Article 32.

Els socis tenen aquests drets:

 1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada soci té un vot.
 2. Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de l’associació.
 3. Gaudir dels serveis que presti la Societat.
 4. Assistir a tots els actes que celebri la Societat.
 5. Ésser informats de la marxa de la Societat, de la identitat dels altres membres de la Societat, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol·licitada.
 6. Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.
 7. Consultar els llibres de la Societat.
 8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 9. Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d’un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en l’incompliment dels deures com a associat. La Junta Directiva escoltarà prèviament al soci, i decidirà motivadament si procedeix la imposició d’alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 10. Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

Article 33è.

Serà obligació dels socis:

 1. Observar els Estatuts i reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat Comprometre’s amb les finalitats de la Societat i participar activament per a l’assoliment d’aquestes.
 2. Col·laborar amb les sessions científiques, i en general, en totes les activitats desenvolupades per la Societat.
 3. Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 4. Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 34è.

Es causarà baixa a la Societat:

 1. Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.
 2. Per l’impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al domicili que el soci hagi designat.
 3. Per acord de l’Assemblea General, quan el soci hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l’entitat. En aquest cas, s’obrirà un expedient que estarà a càrrec d’un Instructor, nomenat per la Junta Directiva.
  S’informarà al soci dels fets que motiven l’expedient.
  Posteriorment, l’interessat podrà presentar les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. A la vista d’aquestes, la Junta Directiva decidirà si procedeix sanció i quina és la seva gradació, de forma escrita i motivada. La votació de la Junta Directiva serà secreta i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels seus membres. La separació definitiva com a soci, si s’escau, haurà de ser aprovada davant l’Assemblea General de Socis.