Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Estatuts

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia


ACTIVITATS

Article 35è.

Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol·licitar la col·laboració de les persones que cregui més adients.

Article 36è.

La convocatòria de les sessions científiques amb l’anunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

Article 37è.

La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de la Societat.

Article 38è.

Les activitats i/o relacions que estableixi la Societat amb altres entitats o societats científiques s’hauran de comunicar a la Junta de Govern de l’ACMCB, no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

Article 39è.

  1. La Societat no té un patrimoni inicial.
  2. L’Associació gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l’ACMCB.

Article 40è.

Els recursos econòmics pel desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:

  1. Les aportacions dels socis.
  2. Les subvencions dels Organismes oficials i d’altres
  3. Les ajudes d’altres persones o institucions.


DISSOLUCIÓ

Article 41è.

La Societat es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

  1. Per una resolució judicial ferma.
  2. Per un acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels membres. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
  3. Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda la societat.

Article 42è.

En cas de dissolució de a Societat actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’ACMCB.


DILIGÈNCIA FINAL

Els presents Estatuts contenen les esmenes aprovades en l’Assemblea General Extraordinària de data 21 de desembre de 2000.