Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Fer-se soci

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Sol·licitud d'ingrés

Page 1 of 4

DADES PERSONALS

NIF/Passaport*
Aquest camp és obligatori

Gènere*
Aquest camp és obligatori

Tractament*
Aquest camp és obligatori

Primer cognom*
Aquest camp és obligatori

Segon cognom

Nom*
Aquest camp és obligatori

Tipus de via*
Aquest camp és obligatori

Nom de la via*
Aquest camp és obligatori

Número*
Aquest camp és obligatori

Planta
Aquest camp és obligatori

Porta
Aquest camp és obligatori

País*
Aquest camp és obligatori

Codi postal*
Aquest camp és obligatori

Nom municipi*
Aquest camp és obligatori

Província*
Aquest camp és obligatori

Comarca
Entrada no válida

Telèfon
Aquest camp és obligatori

Mòbil*
Entrada no válida

Email*
Si us plau, escriu una adreça de correu-e vàlida

Torna a posar l'email*
Si us plau, escriu una adreça de correu-e vàlida

Data naixement (dd/mm/aaaa)*
Aquest camp és obligatori

Municipi de naixement*
Aquest camp és obligatori

Província de naixement*
Aquest camp és obligatori

País de naixement*
Aquest camp és obligatori

LLOCS DE TREBALL

Lloc de treball*
Aquest camp és obligatori

Servei*
Aquest camp és obligatori

Especialitat*
Aquest camp és obligatori

Centre*
Aquest camp és obligatori

Data finalització estudis (dd/mm/aaaa).
Els estudiants indicar la data prevista de finalització*
Aquest camp és obligatori

Nº col·legiat. Els estudiants o altres indicar amb: 66666 aquest camp*
Aquest camp és obligatori

Resident?

Entrada no válida

Any inici residència
Entrada no válida

SOCIETATS A LES QUE VOL PERT´ÀNYER

Societat 1
Entrada no válida

Societat 3
Entrada no válida

Societat 5
Entrada no válida

Si no vol pertànyer a cap societat cliqui "següent"
Societat 2
Entrada no válida

Societat 4
Entrada no válida

DADES ECONÓMIQUES

IBAN (tot seguit, sense espais ni guions)*
Entrada no válida

INFORMACIÓ ADDICIONAL PER L'ACADÈMIA

Missatge…
Entrada no válida

CONFIRMACIÓ SOL·LICITUD

SOL·LICITA:

Pertànyer a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i a les societats esmentades.


EXPOSA:

  1. Que havent estat informat de forma expressa de l’existència d’un fitxer de dades personals gestionat per la Fundació i Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears a fi i efecte de facilitar informació periòdica i puntual sobre les activitats i els serveis que organitza o promou.
  2. Que havent estat informat expressament del caràcter voluntari del subministrament de les dades personals, de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per part del titular de les dades que hi apareixen, per simple comunicació escrita adreçada a la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona) de conformitat amb el què estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

COMUNICA:

Les dades contingudes en aquesta sol•licitud d’ingrés, prestant el seu consentiment exprés per tal que aquestes dades s’integrin en el fitxer gestionat per la Fundació i Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, als efectes consignats a l’expositiu 1 d’aquest document, i per tal que puguin ser comunicades i cedides a les Societats a les quals s’adhereix en virtut de ser soci de l’Acadèmia així com les companyies pertanyents al Grup de l’Acadèmia amb finalitats de promoció de les activitats i els serveis realitzats per la Fundació, així mateix, de conformitat amb allò establert a la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AUTORITZA, de forma expressa, a rebre d’aquests organismes/entitats/empreses informació diversa sobre els serveis o productes que ofereixen als socis d eles societats i entitats adherides a la Fundació.


DEMANA:

Que li siguin passats a cobrament els càrrecs corresponents al seu compte Bancari.

*
Entrada no válida