Contacte

Borsa de treball

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Data Publicació: 30-09-2022
Referència: 13841
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia davant l’inici d’una nova etapa en aquest servei. A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases:

 

Especificacions del lloc:

Lloc de treball convocat: Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Adscripció i Dependència : Àmbit d’Atenció Quirúrgica – Direcció Assistencial Funcions: Són les que s’enumeren a l’ANNEX 1 d’aquesta convocatòria

 

Requisits de les persones candidates:

*Disposar del títol de Graduat/da Universitari en Medicina i Cirurgia.

*Disposar del títol d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (Els/les professionals que l’hagin obtingut fora de l’Estat Espanyol caldrà que el tinguin degudament convalidat pel Ministeri competent de l’Estat Espanyol i aportin certificació al respecte).

*El/la professional selecciona/dat haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).

*És imprescindible que la persona seleccionada estigui inscrita al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.

 

Es valorarà:

Experiència acreditada de més de deu anys en condició d’Adjunt hospitalari o càrrec superior de l’especialitat.

Haver estat comandament o haver tingut al seu càrrec equips de treball en àmbit de l’especialitat preferentment dins el sector sanitari públic.

Competències en matèria de lideratge, conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a l’usuari.

Mèrits professionals, acadèmics i de formació, recerca, docència i innovació degudament relacionats i acreditats en el currículum vitae.

 

Candidatures:

Les persones interessades hauran de fer arribar a la Secretaria de la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça

 

seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats:

 

a)        Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte).

b)       Títols de Grau Universitari i d’especialista o certificat de convalidació dels mateixos per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol

c)        Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària).

d)       Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada).

e)       Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.).

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins a les 12 hores del dia 31 d’octubre de 2022

 

Característiques de la convocatòria i sistema de selecció:

Poden presentar-se a aquesta convocatòria tots/es els/les professionals que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits d’aquesta convocatòria siguin externs/es o interns/es del CST.

 

S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada és interna del CST serà confirmada en aquesta funció o, en cas contrari, retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors.

 

En el supòsit que el/la candidat/a escollit/da sigui extern/a al CST se li assignarà paral·lelament una plaça de plantilla base de facultatiu/va especialista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

 

Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial, de l’Àmbit d’Atenció Quirúrgica i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits de les persones candidates, convocarà els/a les aspirants a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria.

 

Aquesta comissió de selecció es podrà dotar també d’assessors/es representants dels col·legis professionals i de les societats científiques de l’especialitat.

 

En aquesta entrevista el/la candidat/a haurà de presentar el seu projecte personal d’organització del Servei d’acord amb l’estructura establerta a l’ANNEX 2 i contestar a les qüestions que la comissió de selecció li plantegi, que enviarà amb anterioritat a la data de l’entrevista.

 

El sistema de selecció serà de lliure designació un cop valorats els currículums i realitzada, si escau, l’entrevista complementària.

 

El nomenament de Cap de Servei associat a aquesta convocatòria tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva renovació per igual període de temps, prèvia avaluació dels resultats obtinguts durant el quadrienni en què s’ha exercit.

 

Terrassa, a 12 de setembre de 2022

 

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES

 

ANNEX 1. Funcions del lloc de treball

 

*Tenir cura de la direcció i coordinació general de l’activitat del Servei.

*Representar l’Hospital de Terrassa i el CST en les qüestions de caràcter clínic relatives a la seva especialitat quan es requereixi de la seva presència.

*Participar en l’elaboració dels plans d’inversions i de noves accions vinculades al seu servei, d’acord amb el responsable del seu àmbit i les directrius emanades de la Direcció Assistencial.

*Gestionar els pressupostos assignats al seu Servei.

*Gestionar el col·lectiu de professionals al seu càrrec, als quals caldrà tenir informats dels projectes i objectius del Servei.

*Avaluació de l’acompliment i seguiment dels objectius dels professionals.

*Col·laboració en la formació d’especialistes (residents) de postgrau de manera coordinada amb la Direcció de Docència i el Cap d’Estudis de Formació Hospitalària, així com donar suport a l’acció tutorial que es desenvolupi des del Servei.

*Dirigir i programar les sessions clíniques periòdiques del servei.

*Participar periòdicament en les reunions de Caps de Servei que convoquen des de la Direcció Assistencial i la Direcció de l’Àmbit Quirúrgic.

*Dirigir l’organització de congressos, simpòsiums, sessions i altres actes específics de la seva especialitat que s’organitzin des del CST orientats a tot el sector sanitari.

*Promoure la participació del Servei en tota mena d’iniciatives científiques i de divulgació assistencial així tenir cura de la seva difusió en actes realitzats en d’altres centres i institucions sanitàries per transmetre el coneixement generat i desenvolupat en el CST envers el conjunt del sector sanitari.

 

ANNEX 2. Estructura del projecte a presentar a la Comissió de Selecció

 

El projecte personal d’organització del servei caldrà que es presenti estructurat com a mínim en els següents apartats:

a)        Criteris de gestió de l’hospitalització.

b)       Criteris de gestió de l’atenció ambulatòria.

c)        Criteris en relació a la gestió de les llistes d’espera.

d)       Criteris d’organització i distribució dels quiròfans.

e)       Política de formació contínua al servei.

f)         Tutorització i gestió dels residents en formació.

g)        Posicionament enfront la recerca.

h)       Organització del servei en subespecialitats.

i)          Organització del servei en patologia general.

j)          Relacions amb d’altres serveis i específicament amb el servei d’urgències.

k)        Criteris d’organització de les sessions clíniques.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-09-2022
Referència: 13795
Descripció:

Centre medic multidisciplinar situat a Parets del Valles amb mes de 30 anys d'experiencia cerca TRAUMA via MIR per seguir consulta actual. 1 modul a la setmana (preferiblament tarda) Alt volum de pacients (mutues/privats). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13612
Descripció:

Descripció: Es precisa cobrir un lloc de treball de metge especialista pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. L’activitat que haurà de realitzar és la programada (consultes externes, hospitalització, quiròfan, presentació a les sessions clíniques, bibliogràfiques) i guàrdies a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Oferim: Contracte laboral indefinit. Jornada completa + guàrdies. Incorporació immediata. Condicions laborals segons el conveni del SISCAT. Possibilitat d’integrar-se a diferents línies de recerca Requisits: Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Titulació via Mir o similar homologada o en via d'homologació. Es valorarà l’experiència i formació continuada. Enviar sol·licitud i Currículum Vitae a: Dr. Francesc Pallisó fpalliso@gss.cat fpalliso@comll.cat http://www.gss.cat/es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13582
Descripció:

El Consorci Sanitari de l'Anoia (Hospital Universitari d'Igualada), institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut, precisa incorporar un/a: METGE/SSA ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA En dependència del Cap de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia les seves principals funcions seran la realització de quiròfan, planta i consultes externes, formant part d’un equip de treball multidisciplinari. Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits: • Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. • Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (preferentment via MIR). • Experiència acreditada en cirurgia de genoll. Es valorarà: • Tenir el títol de doctorat. • Capacitat de treball en equip. • Coneixement i capacitat en la gestió de programes d’abast territorial • Capacitat organitzativa i de recerca. • Capacitat i experiència docent. • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions. S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat, indicant referència COT. Data límit de presentació de candidatures el 31 de juliol de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-05-2022
Referència: 13410
Descripció:

DIRECCIÓ HOSPITAL DE SANT BOI TRAUMATOLOGIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  TIPUS CONTRACTE: Indefinit  DEDICACIÓ: Completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia  Experiència en servei de Traumatologia Es valorarà:  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: COT 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-04-2022
Referència: 13282
Descripció:

S'incorporarà al servei de traumatologia amb un equip d'uns 15 traumatòlegs REQUISITS: • Metge especialista via MIR o homologat a Espanya. • Residència a la comarca d'Osona o possibilitats de residir en la zona. ES VALORARÀ: • Experiència en columna. S'OFEREIX: • Contractació laboral estable a jornada completa o parcial. • Horari a negociar segons jornada pactada. • Salari segons conveni amb reconeixement de carrera professional. • Incorporació immediata amb possible adaptació als timings de la persona a incorporar. PERSONA DE CONTACTE Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13231
Descripció:

Es requereix:  Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia .  En el cas del metge/essa especialista,acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.  Domini del català parlat i escrit.  Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*) Es valorarà:  Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat.  Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.  Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.  Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.  Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos). 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT COT 22 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-04-2022
Referència: 13225
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar Especialistas en Reumatología para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Barcelona y Vallés Occidental. Relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario para convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a: rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-04-2022
Referència: 13210
Descripció:

Busquem especialista en traumatologia com col·laborador autònom donant molt bones condicions de % pel professional. El nostre centre es múltidisciplinar amb un gran volum d'activitat ubicat a Mollet del Valles (Barcelona). Disposem de dos centres a la mateixa població C/ Francesc Macià 41 i Avda Rivoli, 11. El de Francesc Macià molt a la vora de l'estació de tren. El centre disposa d' una sala de radiodiagnòstic, d' un centre de Ressonància i d'una sala de quiròfan de consultes on els traumatòlegs poden realitzar petites intervencions i posar Acids Hialurònics, PRP, PRP amb àcid Hialurònic. A la consulta mateix es dispòs d'un ecògraf. Al centre hi ha neurofisiòleg que du a terme EMG amb neurografia, reumatòleg per fer derivacions d'artritis reumatoide, fibromiàlgia. Tota aquesta estructura facilita la tasca del professional i fa que hi hagi un alt volum d'activitat tant de consulta com quirúrgica . Interessats enviar currículum a cmmclb@cmmollet.es o trucar a Carme 634408623 o wassap

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13196
Descripció:

Centre mèdic situat a Vilassar de Mar i Premià de Mar (Barcelona) cerca metge/metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia per realitzar consultes, en horari flexible (mòduls de 4h, matins o tardes), en règim de contractació com a RETA/MEL. També activitat quirúrgica programada. Molt volum de pacients i retribució molt atractiva. Consulteu amb Dr.Duelo (633624251) o correu electrònic a rduelo36@gmail.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13198
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiencia situat a Parets del Valles cerca metge especialista en TRAUMATOLOGIA via MIR per ampliar consulta per alt volum de pacients. 1 modul a la setmana (mati o tarda) Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Comunicació

Noticies Webs d'interès Borsa de treball