Contacte

Estatuts i Normativa

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

ESTATUTS DE LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA


DENOMINACIÓ

Article 1er.

 1. La Societat es denomina "Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia".
 2. Està subjecte a les disposicions de la Llei de 7 de Juliol de 1997 i altres concordants.
 3. La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la que desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
 4. La durada de la societat serà indefinida.


OBJECTIUS

Article 2on.

 1. La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:
  1. Agrupar tots els especialistes i llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.
  2. Contribuir al millorament científic dels seus associats.
  3. Promoure el desenvolupament la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
  4. Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
  5. Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  6. Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
  7. Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.
 2. Per portar a terme aquests objectius, la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit funcional estatal i internacional.

Article 3er.

 1. Poden ésser admesos a la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia les persones que reuneixin els requisits previstos en l’article 31 d’aquests Estatuts.
 2. La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de l’associac


DOMICILI

Article 4rt.

La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia té el domicili a Barcelona, a la seu de l’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I DE BALEARS, Passeig de la Bonanova, 51.


ÀMBIT TERRITORIAL

Article 5è.

La Societat complirà els seus fins primordialment a Catalunya, i àmbits territorials de parla catalana.

La Societat podrà tenir Seccions Territorials a les Filials de l’ACMCB.


ÒRGANS DIRECTIUS I FORMA D’ADMINISTRACIÓ

Article 6è.

La Societat es regirà pels següents òrgans:

 1. L’Assemblea General.
 2. La Junta Directiva.

Article 7è.

L’Assemblea, òrgan suprem de l’associació, estarà constituïda per la totalitat dels socis. Podran ser ordinàries i extraordinàries.

Article 8è.

L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l’any a l’objecte d’aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també per a adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de l’aportació al sosteniment de les despeses de la societat, i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades, els projectes futurs, la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva, les propostes dels membres de l’Assemblea, i els precs dels associats que hi assisteixin.

Article 9è.

 1. L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d’anticipació, mitjançant escrit adreçat al domicili de cada soci, on es farà constar l'ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria.
 2. Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
 3. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin presents la meitat més un dels socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de presents.
 4. El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votació entre els assistents a l’Assemblea General.
 5. En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última Assemblea. Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.
 6. L’Assemblea General és l’òrgan competent per a elegir els membres que composaran la Junta Directiva, i podrà destituir-los en qualsevol moment, sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa de vots.

 7. Article 10è.

  Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vist i plau del President.

  Article 11è.

  L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 10% del total, amb inclusió de l’ordre del dia. En aquest cas, l’assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de la societat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts del assistents.

  Article 12è.

  La Junta Directiva estarà constituïda per:

  1. Un President
  2. Un vicepresident
  3. Un Secretari
  4. Un vicesecretari/Tresorer
  5. Dos Vocals
  6. Un vocal Representant dels Residents
  7. Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.
  8. Article 13è.

   1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els socis, amb al menys 12 mesos d’antiguitat a la societat, per majoria simple de vots dels socis concorrents a l’Assemblea General Ordinària.
   2. La votació, que pot ser secreta si ho demana algun membre, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. Aquesta, caldrà que determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació la Junta Directiva en farà una proposta que serà elegida per majoria simple. La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.
   3. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.
    1. Els càrrecs tindran una durada de dos anys amb només una possibilitat de reelecció consecutiva pel mateix càrrec.
    2. La renovació es farà per meitat cada any. En la primera renovació es renovarà el Vicepresident, el Secretari i el Vocal 2on. La segona renovació ho faran el President, el vicesecretari o Tresorer, el vocal 1er i el Vocal Representant dels Residents.

    Article 15è.

    La Junta Directiva es reunirà, cada vegada que la convoqui el seu President, qui haurà de fer-ho al menys un cop al semestre, per celebrar sessió ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

    Article 16è.

    Correspon a la Junta Directiva la programació i direcció de les activitats de la societat, la gestió administrativa de la societat i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea general el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.

    Article 17è.

    La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin d’administració o de disposició, tret dels d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles pels que necessitarà autorització de l’Assemblea de socis.

    Article 18è.

    El President de la Junta Directiva tindrà la representació legal de l’Associació, actuarà en el seu nom i executarà els acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta mateixa. Ordenarà la convocatòria de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

    Article 19è.

    El vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d’absència, malaltia o dimissió.

    Article 20è.

    El Secretari redactarà i signarà, juntament amb el President, les actes de les sessions dels òrgans de l’Associació, tindrà cura del corresponent Llibre d’Actes, així com del registre de socis. Convocarà, per ordre del President, les reunions de Junta i les Assemblees ordinària i extraordinària. Tindrà custòdia dels llibres, segells i documents de la societat.

    Article 21è.

    1. El Vicesecretari o Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyents a la Societat, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirà la comptabilitat portant-ne un control escrit.
    2. Formalitzarà els Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

    Article 22è.

    Els vocals col·laboraran en les tasques que els encarregui el President.


    Article 23è.

    1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President.
    2. La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

    Article 24è.

    La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable el retre comptes a l’Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de la Societat.

    Article 25è.

    1. La Societat podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’ACMCB, perquè en doni el seu vist-i-plau.
     Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la Societat i actuaran a l’empar de la Societat.
    2. La Societat podrà crear Seccions Territorials en el si de les Filials de l’ACMCB.

    Article 26è.

    El President i el Secretari de la Societat formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears , la qual es reunirà d’acord amb l’article 12è dels seus Estatuts.

    Article 27è.

    La Secretaria de l’ACMCB i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la Societat, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

    Article 28è.

    Les activitats científiques de la Societat seran comunicades a la Junta de Govern de l’ACMCB, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió.
    Les Seccions Territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de la Societat perquè en tenir-ne coneixement les incloguin com a pròpies i en faci l’adequada difusió.
    La secretaria de la Societat donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis per a la tramesa de publicacions i la correspondència general. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’ACMCB.

    Article 29è.

    Qualsevol proposta de modificació d’estatuts, i formació de Seccions, han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’ACMCB. Per a modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l’ordre del dia, i deixant a disposició dels socis des d’aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea General.


    ELS SOCIS

    Article 30è.

    El nombre de socis és il·limitat.

    Article 31è.

    Podrà ser soci de la Societat qualsevol persona que reuneixi els requisits següents:

    1. Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia o posseir títol universitari superior o diplomatura en alguna branca científica o professionalment relacionada amb la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
    2. Ser membre de l’ACMCB com soci numerari o adjunt.
    3. Ser aprovat per la Junta Directiva de l’Associació.

    Article 32.

    Els socis tenen aquests drets:

    1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada soci té un vot.
    2. Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de l’associació.
    3. Gaudir dels serveis que presti la Societat.
    4. Assistir a tots els actes que celebri la Societat.
    5. Ésser informats de la marxa de la Societat, de la identitat dels altres membres de la Societat, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol·licitada.
    6. Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.
    7. Consultar els llibres de la Societat.
    8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
    9. Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d’un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en l’incompliment dels deures com a associat. La Junta Directiva escoltarà prèviament al soci, i decidirà motivadament si procedeix la imposició d’alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
    10. Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

    Article 33è.

    Serà obligació dels socis:

    1. Observar els Estatuts i reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat Comprometre’s amb les finalitats de la Societat i participar activament per a l’assoliment d’aquestes.
    2. Col·laborar amb les sessions científiques, i en general, en totes les activitats desenvolupades per la Societat.
    3. Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
    4. Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

    Article 34è.

    Es causarà baixa a la Societat:

    1. Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.
    2. Per l’impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al domicili que el soci hagi designat.
    3. Per acord de l’Assemblea General, quan el soci hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l’entitat. En aquest cas, s’obrirà un expedient que estarà a càrrec d’un Instructor, nomenat per la Junta Directiva.
     S’informarà al soci dels fets que motiven l’expedient.
     Posteriorment, l’interessat podrà presentar les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. A la vista d’aquestes, la Junta Directiva decidirà si procedeix sanció i quina és la seva gradació, de forma escrita i motivada. La votació de la Junta Directiva serà secreta i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels seus membres. La separació definitiva com a soci, si s’escau, haurà de ser aprovada davant l’Assemblea General de Socis.

    4. ACTIVITATS

     Article 35è.

     Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol·licitar la col·laboració de les persones que cregui més adients.

     Article 36è.

     La convocatòria de les sessions científiques amb l’anunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

     Article 37è.

     La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de la Societat.

     Article 38è.

     Les activitats i/o relacions que estableixi la Societat amb altres entitats o societats científiques s’hauran de comunicar a la Junta de Govern de l’ACMCB, no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

     Article 39è.

     1. La Societat no té un patrimoni inicial.
     2. L’Associació gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l’ACMCB.

     Article 40è.

     Els recursos econòmics pel desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:

     1. Les aportacions dels socis.
     2. Les subvencions dels Organismes oficials i d’altres
     3. Les ajudes d’altres persones o institucions.


     DISSOLUCIÓ

     Article 41è.

     La Societat es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

     1. Per una resolució judicial ferma.
     2. Per un acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels membres. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
     3. Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda la societat.

     Article 42è.

     En cas de dissolució de a Societat actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’ACMCB.


     DILIGÈNCIA FINAL

     Els presents Estatuts contenen les esmenes aprovades en l’Assemblea General Extraordinària de data 21 de desembre de 2000.

     l academia

     Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

     Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears

     logo sccot

      

     NORMATIVA PER A LA CONCESIÓ D’AUSPICIS PER PART DE LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

      

     1. Consideracions generals

     L’auspici representa el nivell de suport més alt que pot donar la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i es refereix als caso s en què la Societat aut oritza la utilització del seu nom, acrònim i/o logotip a fi d’expressar el suport a una activitat formativa de la qual la SCCOT no té cap re sponsabilitat científica, fi nancera o substantiva. La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia ofereix el seu auspici a cursos, jornades o reunions científiques que afavoreixi n la formació continuada en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Aquest auspici pretén se r un reconeixement del curs i una marca de qualitat del mateix.


     2.Objectiu de l'esd eveniment sota auspici

     L’objectiu principal del curs, jornada o reunió científica ha de ser la formació continuada dels assistents en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia o matèries afins a l'especialitat, així com fomentar una activitat educativa de qualitat i sense contingut comercial.


     3. Criteris necessaris per a l'auspici

     1. Almenys el Director de l'esdeveniment i un 20% dels ponents han de ser membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
     2. S’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud com a mínim un programa preliminar on consti els temes i els ponents, amb la finalitat d’ésser avaluat per la junta directiva.
     3. No es donarà auspici a esdeveniments de contingut purament comercial, entenent-se aquells esdeveniments finançats exclusivament per una sola casa comercial.
     4. L’àmbit del curs ha de ser Catalunya, malgrat que estigui dirigit a un públic espanyol o internacional.
     5. La concessió de l’auspici és limitat en el temps i únicament pel curs avaluat, i no implica gaudir de l’auspici indefinidament en cas de repetició periòdica del mateix curs. En aquest cas, l'auspici haurà de renovar-se periòdicament en cada edició del curs.
     6. L'auspici no pot atorgar-se a persones , organitzacions, activitats permanents o activitats canviants en el temps.


     4. Forma i termini de sol-licitud

     S’haurà de presentar una carta de sol·licitud per correu electrònic al Secretari de la Societat, especificant: • Títol del curs / jornada / reunió científica • Dates de realització • Durada de l’esdeveniment • Director del curs • Patrocini • Si el curs ofereix crèdits de formació Mèdica Continuada (CME) o equivalents • Programa Preliminar La sol·licitud s’haurà de presentar almenys un mes abans de la celebració de l’esdeveniment.


     5. Concessió de l'auspici

     Les sol·licituds rebudes seran avaluades per la j unta directiva en la junta ordinària mensual de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. La resolució de la junta serà comunicada al director de l'esdeveniment mitjan çant correu electrònic per part del President o del Secretari de la Societat.


     Barcelona, abril 2012

Societat

Carta de presentació Junta directiva Juntes anteriors Estatuts i Normatives Fer-se soci